Home Rehabilitació Treballs verticals
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Treballs verticals

Gràcies a les tècniques d'escalada, a Vertical Cross realitzem tasques de rehabilitació i reparació sense necessitat de bastides ni estructures, reduint el temps i cost de la intervenció, sempre amb la màxima seguretat.

 • Rehabilitació de façanes.

 • Pintura en general.

 • Manipulació d'amiant acreditats per RERA.

 • Condicionament de celoberts.

 • Col·locació de claraboies i canaletes.

 • Posada i retirada de cartells publicitaris.

 • Instal·lació de xarxes d'aigua, llum i gas.

 • Muntatge de línies de vida i seguretat.

 • Neteja mitjançant alta pressió, àrids, làser i sorrejat
abrasiu.

 • Muntatge i substitució de baixants de tot tipus.

 • Reparacions puntuals.

 • Reforços amb fibra de carboni i de vidre.

 • Encofrats i paviments.
 • 
Col·locació d'envans metàl·lics.
 • 
Unitat de desamiantat.
 • 
Instal·lació de sistemes de comunicació (fibra òptica, coaxial).

 • Distribució i muntatge de finestres metàl·liques i PVC.

 • Col·locació de sistemes anticoloms.

 • Reparació de teulades.
Trabajos verticalesTrabajos verticalesTrabajos verticales

Trabajos verticalesTrabajos verticalesTrabajos verticales

 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal