Home Rehabilitació Reparació de fissures i esquerdes
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparació de fissures i esquerdes

Les fissures es produeixen a causa que les tensions a què es veu sotmès el formigó són superiors a la seva resistència mecànica. Les principals causes són:
  • Assentaments diferencials

  • Moviments estructurals

  • Mal curat del formigó

  • Sol·licituds mecàniques excessives

  • Mal dimensionament de les juntes

  • Absència de juntes de dilatació
El resultat és un problema estètic o un problema estructural i, com a conseqüències addicionals, una disminució de la resistència al trànsit rodat, una menor impermeabilitat i una disminució del seu temps d'ús.

Reparacion de grietasReparacion de grietasReparacion de grietas
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal